Organizing Committee

  • Prof. O. V. Khamisov (Irkutsk, Russia) (Chairman)
  • Mrs. N. V. Dresvyanskaya (Irkutsk, Russia)
  • Mr. A. V. Kolosnitcin (Irkutsk, Russia)
  • Prof. T. V. Medvedev (Nizhny Novgorod, Russia)
  • Mr. I. M. Minarchenko (Irkutsk, Russia)
  • Dr. A. V. Orlov (Irkutsk, Russia)
  • Prof. D. N. Sidorov (Irkutsk, Russia)
  • Mr. O. O. Khamisov (Irkutsk, Russia)
  • Mrs. N. V. Khamisova (Irkutsk, Russia)